Thursday , May 28 2020
Home / Gyvenimas / Ar reikalingas leidimas gyventi Jungtinėje Karalystėje?
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Ar reikalingas leidimas gyventi Jungtinėje Karalystėje?

Lietuvos Respublikai 2004 metais įstojus į Europos Sąjungą (ES) ir 2007 metais prisijungus prie Šengeno erdvės, jos piliečiai įgijo teisę laisvai judėti visoje ES teritorijoje. Laisvas asmenų judėjimas ES reiškia, kad asmuo, ES valstybės narės pilietis, turi teisę laisvai atvykti į kitos ES valstybės narės teritoriją ir iš jos išvykti, taip pat dirbti ir gyventi joje. Nežiūrint į ES teisėje numatytą galimybę ES valstybių narių piliečiams laisvai judėti ir įsikurti kitoje ES valstybėje narėje, nemažai  sumaišties kelia klausimas, ar Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ir dirbantys Jungtinėje Karalystėje privalo turėti šios šalies valdžios institucijų išduotą leidimą, patvirtinantį jų teisę gyventi šioje šalyje. Šiame straipsnyje pakalbėsime apie laisvą asmenų judėjimą ES teritorijoje ir tuo pačiu atsakysime į klausimą, ar reikalingi leidimai Lietuvos piliečiams gyventi Jungtinėje Karalystėje.

Laisvas asmenų judėjimas – vienas iš keturių ES ramsčių

Vienas esminių ES uždavinių buvo sukurti sienų neturinčią erdvę, paremtą keturiomis pagrindinėmis laisvėmis – laisvu asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimu. Kalbant apie ES piliečių teisę gyventi ir dirbti valstybėse narėse, aktualu plačiau pakalbėti apie ES teisėje įtvirtintą laisvą asmenų judėjimą. ES sutarties 3 straipsnyje įtvirtinta, kad Sąjunga savo piliečiams siūlo vidaus sienų neturinčią laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas. Sutarties dėl ES veikimo 20 straipsnyje, įtvirtinančiame ES pilietybę kiekvienam valstybės narės piliečiui, teigiama, kad ES piliečiai, be kita ko, turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje. ES teisė nenumato bendros visų žmonių judėjimo laisvės, šia laisve gali pasinaudoti ES piliečiai. Laisvas asmenų judėjimas paremtas nediskriminavimo dėl pilietybės principu, reiškiančiu, kad su atvykstančiais judėjimo laisve besinaudojančiais ES piliečiais turi būti elgiamasi taip pat, kaip ir su priimančios valstybės piliečiais tokiais pat atvejais. Asmuo, atvykęs į ES valstybės narės teritoriją, negali būti diskriminuojamas dėl pilietybės jeigu jis nori užsiimti ūkine ar profesine veikla ar ja jau verčiasi. Taigi judėjimo laisve besinaudojantis asmuo turi būti traktuojamas taip pat, kaip ir priimančios valstybės pilietis. ES valstybė narė tam tikrus apribojimus laisvo asmenų judėjimo ar kitose srityse gali pagrįsti tik poreikiu apginti viešąją tvarką, visuomenės saugumą ar sveikatą.

Taigi Lietuvos Respublikos piliečiai gali laisvai atvykti ir išvykti iš Junktinės Karalystės, kaip ir bet kurios kitos ES valstybės narės. Be jokių Jungtinės Karalystės valdžios institucijų išduodamų leidimų, jie gali laisvai gyventi ir dirbti šioje šalyje.

ES piliečiams leidimas gyventi Jungtinėje Karalystėje neprivalomas

Nepaisant ES teisėje įtvirtinto laisvo asmenų judėjimo, Jungtinės Karalystės teisėje sutinkamos tokios savokos, kaip „teisė nuolat gyventi“ (permanent residence), „registracijos pažymėjimas“ (registration certificate), „dokumentas patvirtinantis nuolatinę teisę gyventi“ (document certifying permanent residence). Jeigu asmuo yra ES valstybės narės pilietis gyvenantis ir dirbantis Jungtinėje Karalystėje, tai jis gali kreiptis dėl registracijos pažymėjimo. Šis dokumentas patvirtina asmens teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje pagal ES teisę. Registracijos pažymėjimas išduodamas asmenims, kurie turi ES pilietybę ir Jungtinėje Karalystėje dirba, ieško darbo, yra savarankiškai dirbantys, studentai ar kitaip save galintys išlaikyti. ES valstybės narės pilietis, kuris yra ekonomiškai aktyvus, gali likti Jungtinėje Karalystėje, kol netampa nepagrįsta našta šios valstybės socialinio aprūpinimo sistemai.

Jeigu asmuo gyvena Jungtinėje Karalystėje ilgiau, kaip penkerius metus, tai jis gali kreiptis dėl dokumento patvirtinančio jo nuolatinę teisę gyventi šioje šalyje. Nuolatinio gyventojo statusas prarandamas, jeigu asmuo iš Jungtinės Karalystės buvo išvykęs ilgesniam, nei dviejų metų laikotarpiui. Pareiškimai dėl minėtų dokumentų pateikiami Jungtinės Karalystės pasienio agentūrai (UK Border Agency).

Taigi pagal ES teisę, asmuo neprivalo įgyti dokumentų patvirtinančių jo teisę gyventi Jungtinėje Karalystėje, jeigu jis yra ES valstybės narės pilietis. Tik tam tikrais atvejais tokie dokumentai gali būti reikalingi, pavyzdžiui, jeigu ES piliečio artimieji, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, siekia gauti leidimą gyventi Jungtinėje Karalystėje, tai jis turi įrodyti, kad yra šios šalies gyventojas.

Check Also

Įsivaizduojami miestai

Akvilina CICĖNAITĖ Kitais metais sukaks dešimtmetis, kai esu išvažiavusi iš Lietuvos, o aš vis dar …

Mančesterio lietuviai labdaros popietėje parėmė Lietuvos vaikus

Sekmadienį, lapkričio 18 dieną, Mančesteryje į labdaros organizacijos „GĖRIO TRUPINĖLIS“ surengtą popietę sugužėjo būrys lietuvių. …