Thursday , April 22 2021
Home / Gyvenimas / Istorija ir tradicijos / Su Užgavėnėmis!
Kompensacijos už traumas - Advokatai Ltd

Su Užgavėnėmis!

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

Jei nebėgsi, išvarysim,

Su botagais išbaidysim!

Užgavėnės švenčiamos visuomet antradienį, likus 46 d. iki Šv. Velykų. Po Užgavėnių, kitą dieną (Pelenų dieną), prasideda Gavėnia, kuri trunka iki Velykų. Užgavėnės – žiemos šventė, jos metu išvejama žiema, prišaukiamas pavasaris. Tai džiaugsmo, juoko, linksmybių su įvairiausiais papročiais, apeigomis ir burtais diena. Šventė nuo senų laikų žinoma visoje Europoje. Buvusi pagoniška šventė, vėliau susieta su krikščionybe. Seniau šios šventės šventimas trukdavo ilgiau – beveik savaitę. XX a. pr. kai kur Lietuvoje dar buvo švenčiama sekmadienį, pirmadienį ir antradienį.

Apeigos. Pagrindinis dėmesys skiriamas apeigoms, kuriomis stengtasi išvaryti žiemą, pažadinti žemę. Buvo ruošiamos vaišės: šiupinys, blynai, mėsa. Svarbu, kad nepritrūktų valgių šeimynai ir svečiams, o maisto likučiai buvo išdalijami gyvuliams. Per Užgavėnes reikia daug riebiai valgyti: 7, 9, 12 kartų. Daug važinėti: rogutėmis, arkliais kinkytomis rogėmis, geldomis ir pan. būtinai reikia kur nors nuvažiuoti: kuo daugiau kelio nukeliausi, tuo linai geriau derės, bitės daugiau medaus neš. Važiuodavo rėkaudami, triukšmaudami, dainuodami, išvirsdavo iš rogių – pasivolioti sniege, pabudinti žemę. Laistydavosi vandeniu, supdavosi, negalima buvo verpti, austi, siūti, malti, pančių vyti, nes sukirmys mėsa, lašiniai, vištos daržus kapstys, vėjai stogus plėš. Nekuldavo, neskalbdavo, nekepdavo duonos.

Užgavėnių burtai. Per Užgavėnes spėdavo orus, burdavo. Burtai: tris kartus apeiti pirkią ir klausytis iš kur šunys loja: iš rytų – po Velykų atvažiuos bernas, jei iš kitur – našlys. Priskinti vyšnių šakelių ir pažymėjus kuri kieno, pamerki į vandenį, kuri šakelė iki Velykų pražys, tas greit ves ar ištekės, jei sukrauti žiedai nubyra Velykų rytą – netrukus mirs.

Užgavėnių personažai: persirengėliai, Morė. Populiariausia pramoga – persirengėlių vaikštynės. Persirengėliai vaikščiodavo po kaimus triukšmaudami ir juokindami. Centrinis personažas – Morė. Ją vežiodavo rogėse besisukančią ant vežimo rato. Šalia visuomet būdavo Giltinė, kuri nieko prie Morės neprileisdavo ir Velnias, rašantis žmonių nuodėmes. Pasibaigus apeigoms Morė sudeginama arba paskandinama. Jos mirtis simbolizuoja žiemos pabaigą. Persirengėliai eidami iš trobos į trobą krėsdavo pokštus, vagiliaudavo ir dainuodavo.  Pavogtus daiktus vėliau savininkai turėdavo išsipirkti. Žymiausi persirengėliai – „žydai“. Jų kaukės su kreivomis nosimis, apdriskusiais drabužiais. Jie vaikščiodavo dideliu būriu, erzindavo dar neištekėjusias merginas. Manoma, kad šie persirengėlių „žydų“ personažai atsirado krikščionybės įtakoje, kai taip buvo vadinami ne žydai, o, tiesiog, kitos religijos žmonės, taip pat ir pagonys.

Mes žydukai Lietuvos,

Norim blynų ir kavos,

Jeigu blynai nemaišyti

Prašom pinigą krapštyti!

„Čigonų“ persirengėlių kaukės, tai išdažyti, išsuodinti veidai. Jie visiems linksmai burdavo, o kol vieni burdavo, kiti taikydavosi ką nukniaukti. Dar vieni persirengėliai, tai „ubagai“. Jie giedodavo juokingas „Užgavėnių ubagės“ giesmes ir prašydavo išmaldos. Kadangi per Užgavėnes daug valgydavo – būdavo tarp persirengėlių ir „vengras – vaistininkas“, kuris duodavo vaistų, išrašydavo receptus. Tarp persirengėlių ir gyvūnus vaizduojančios kaukės – ožkos, arklio, gervės. Jei šeimininkai neįsileisdavo į trobą „velnias“ užsėsdavo kaminą, todėl dūmai verždavosi į pirkią ir taip priversdavo įsileisti persirengėlius. Paprastai kiekvienam, atidariusiam duris, pasakomas trumpas eilėraštukas:

Nedaryk svečiam sarmatos
Rieki sūrio, duok arbatos…
Ne, sulos dar neprileidom
Nes žiemos vis neatbaidom…
Va, matai pakrūmėj sniegą –
Tai tenai žiema ir miega.
Susisuko šaltą guolį –
Neišeis nė už raguolį.
Giltine, Čigone, Gandre –
Nusivilkit savo skrandą…
Ką jūs sakot?
A-a, tai eisiu
Žiemą dūmais greit paleisim!
Griebiam Morę!
Degam, keliam!
Tuoj sušus žiemos kauleliai!

Užgavėnių pabaiga. Apėję kaimą ar kaimus persirengėliai sugužėdavo į vieną trobą ir tęsdavo pasilinksminimus iki pusiaunakčio. Na, o naktį – vyksta Lašininio ir Kanapinio kova. Vaikams vakare pasakodavo, kad Lašininis visą savaitę gabenęs lašinių paltis, kumpius, skilandžius, dešras ir pan., o Kanapinis – silkes, aliejų, aguonų maišus, kisieliaus puodus ir nuo Kalėdų jiedu pykosi, o dabar ruošiasi mūšiui. Dvyliktą valandą Lašininis talžys Kanapinį kumpiais, lašiniais, o Kanapinis – silkėmis ir pan.  Jų kova, kurią laimėdavo Kanapinis ir buvo baigiamos linksmybės, prasidėdavo Gavėnia.

Kelios smagesnės eilės ir dainos:

Užgavėnių ubagės giesmė                               

Sunku ubagui gyventi ant svieta,
Bo jam un žemės gulieti kieta.
Nuog vienų blusų užmigt negaliu,
Ar beiškęsiu nebžinau kadu.
Jau treti metai, kaip vyras serga,
Oi, kokį turiu aš dabar vargą.
Turiu penkis vaikus aš pati šešta,
Jei nevieriji aš turiu raštą.
Ubagui duosi biednas nebūsi,
Su sava vaikais gražiai gyvensi,
Neduokit duonos, bo ištrupinsiu,
Nebuokit kruopų, bo išbarstysiu.
Duokit lašinių didelį šmotą,
Gausit nuog Dieva didelį zaplotą.
Mačiau ant aukštą yr pkabinta,
Ir dėl ubagų yra paskirta.
Jeigu iš tavi lašinių negausiu,
Eisiu pas tavi jaujų uždegsiu.

Čimdžir rimdžir

Čimdži rimdži šakar makar, 2 k.

Kur buvai, oželi, vakar? 2 k.

Nuvežiau grudų į miestą, 2 k.

Pirkau pypkę gražią riestą. 2 k.

Čimdži rimdži šakar maker, 2 k.

Ką veikei, oželi, vakar? 2 k.

Pas maušiuką baliavojau, 2 k.

Kailinėlius prauliojau. 2 k.

Čimdži rimdži šakar maker, 2 k.

Ko negrįžai, ožel, vakar? 2 k.

Būčiau grįžęs, bet nespėjau – 2 k.

Patvery pernakt gulėjau. 2 k.

Kuopūstėli

Kuopūsteli, kuopūsteli,

Kas tavi sieja?

Verskis per galvą,

Kas tau, durniau, darba?

Kuopūsteli, kuopūsteli,

Kas tavi laistė?

Verskis per galvą,

Kas tau, durniau, darba?

Kas tavi kirta?

Kas tavi vire?

Kas tavi valgė?

Užgavėnės Salantuose 1923 m. Nuotrauka iš Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus bibliotekos (b.949).

Check Also

Nacionalinis konkursas Lietuvos istorijos žinovas

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (toliau -LIMA) jau šeštą kartą kviečia dalyvauti konkurse Lietuvos istorijos žinovas.  Konkursu …

Pasaulio lietuvių metams skirtas konkursas „Lietuva ir pasaulis mano akimis“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Vilniaus lietuvių namais kviečia užsienio lietuvių …